Állatszor nyíró

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához.
Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozólag. A termék használata előtt ismerkedjen meg a használati és biztonsági utasításokkal. Csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja a terméket. A készülék harmadik személynek történő továbbadásakor adja a termékhez valamennyi leírást is.

Rendeltetésszerű használat

Az állatszőrnyíró kizárólag állatszőr magánháztartásban történő nyírására és igazítására való.
A készülék nem ipari vagy kereskedelmi használatra készült. Az itt leírttól eltérő használat nincsen engedélyezve, kárt és sérülést okozhat.
A visszaélésszerű és szakszerűtlen kezelésből, erőszak alkalmazásából vagy a gép engedély nélküli megváltoztatásából eredő károkért nem vállalunk felelősséget.

Tartozékok

1 db SURKER Kutyaszőr nyírógép
-4 db nyírófej
-1 db fésű
-1 db olló
-1 db kenőolaj

Biztonsági utasítások

Baleset- és sérülésveszély elkerülése érdekében:

• A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek és csökkent fi zikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy tapasztalattal illetve tudással nem rendelkező személyek felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és az ebből eredő veszélyeket megértik.
Gyermekeknek nem szabad a készülékkel játszani. Tisztítást és a felhasználó által végzendő karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek.

• A készüléket csak az eredeti alkatrészekkel használja.
• A készülék használata előtt ellenőrizze a nyírófejet, hogy megfelelően működik-e.
• Ne használja a készüléket hibás vagy eltört fésű tartozékkal. Sérülést okozhat, ha hiányoznak a fésű tartozék fogai.

• Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt letenné.
• Az állatszőrnyíró kizárólag állatszőr magánház tartásban történő nyírására és igazítására való.

Elektromos áramütés elkerülése érdekében:

• A készüléket csak előírásszerűen beszerelt és jól elérhető konnektorba csatlakoztassa. A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a készülék típustábláján megadott feszültséggel.

• Figyeljen arra, hogy a hálózati kábelt ne sértse meg. Tartsa távol forró felületektől, és úgy mozgassa, hogy ne sérülhessen meg.

• A veszélyek elkerülése érdekében a sérült hálózati csatlakozót vagy vezetéket azonnal cseréltesse ki engedélyeztetett szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal.

• Ne használja a készüléket kád/zuhanyozó vagy vízzel telt mosdó közelében. A víz közelsége veszélyt jelent, még abban az esetben is, ha a készülék  kikapcsolt állapotban van.

• Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba!
• Ha a készülék vízbe esett, először húzza ki a csatlakozót a konnektorból, mielőtt kihúzná a készüléket.

• Használat után vagy tisztításkor mindig húzza ki a csatlakozót az aljzatból. Közben ne a vezetéknél fogva húzza.

• A készülék csak száraz helyiségekben való használatra alkalmas.
• FIGYELEM! A készüléket tartsa szárazon.
• Ne használja a készüléket, miközben háziállatát fürdeti vagy ha még nedves a szőre.

Kezelés

A nyírandó szőr száraz és tiszta legyen. Kefélje át az állat bundáját, hogy kibogozza az esetleges csomókat.

Vegye le a nyírófejről 1 a pengevédőt

Tegye rá az adott fésű tartozékot ( – )

a cakkos részével felfele a nyírófejre 1 és közben erősen nyomja rá a fésű tartozék fülét a nyírófej alsó fémszegélyére (lásd az ábrát).

• Ügyeljen arra, hogy a nyírófej megfelelően pattanjon be, mielőtt elkezdené háziállata szőrét lenyírni/igazítani.

Tudnivaló:

Javasoljuk, hogy először kisebb területet nyírjon le, hogy kipróbálja az egyes fésű tartozékokat.
Először a hosszabb szőrre való fésű tartozékkal

kezdje: (1/2“

 vagy 3/8“ ) és használjon kisebbet, ha annak látja szükségességét. A fésű tartozékokkal 3 -13 mm-es tartományban lehet vágni.

Kapcsolja be a készüléket: tolja el a kapcsolót 3
„ON“ helyzetbe.

• Lassan mozgassa a készüléket az állat bundáján a szőr növekedési irányával ellentetétesen.
Közben úgy tartsa a készüléket, hogy a fésű tartozék lehetőleg laposan feküdjön ki.

• Az állítókapcsolóval 4 fokozatosan is lehet állítani a nyírófej 1 vágási hosszát (kb. 2 mm-ig), anélkül, hogy ki kellene cserélni a fésű tartozékot. Ehhez tolja hátra az állítókapcsolót 4, hogy fokozatosan növelje a vágási hosszat.
Így az adott fésű tartozék vágási hosszát is akár 2 mm-rel lehet növelni.
Tolja előre az állítókapcsolót 4, hogy megint csökkentse a vágási hosszat, vagy hogy a fésű tartozékot megint kiindulási helyzetbe állítsa.

• Ha leveszi az adott fésű tartozékot, azaz csak magával a nyírófejjel 1 tiszta körvonalakat tud vágni.

• Használat után kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló 3 „OFF“ helyzetbe történő eltolásával.

Tisztítás és karbantartás

Áramütés veszélye!

Tisztítás előtt húzza ki a konnektorból a csatlakozót.
Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba!

• Vegye le az adott fésű tartozékot, ha volt rajta ilyen előtte.

Végül szedje ki a tisztítókefével a nyírófejen 1 visszamaradt szőrszálakat. A nyírófejet 1 gyógyszertári alkoholon kívül nem szabad vízzel vagy más folyadékkal tisztítani!

Rendszeres használat esetén a nyírófejet 1 alkalmanként meg kell olajozni. Ehhez használja a csomagban található pengeolajat.

• A felesleges olajat száraz ronggyal szedje le.
• Száraz, nem bolyhozó kendővel tisztítsa meg a készülék burkolatát.

Száraz és pormentes helyen tárolja a készüléket.

Helyezze a pengevédőt a nyírófejre 1, ha elrakja a készüléket.

Ártalmatlanítás

Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási hulladékba. Ez a termék a 2012/19/EU európai irányelv hatálya alá tartozik.

A készüléket engedélyezett hulladékeltávolítón vagy a helyi hulladékgyűjtőn keresztül ártalmatlanítsa. Vegye fi gyelembe az érvényes előírásokat. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal.

SURKER KUTYA SZŐRNYÍRÓ GÉP